Capaian PembelajaranKurikulum Merdeka

Fase Capaian Pembelajaran PAI SD

Capaian Pembelajaran PAI SD terbagi menjadi 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan 2 SD. Fase B untuk kelas 3 dan 4 SD. Sedangkan Fase C untuk kelas 5 dan 6 SD.

Ketentuan tersebut berdasarkan SK Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) No. 8 Tahun 2022.

Pada Lampiran 2 dijelaskan Capaian Pembelajaran pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Kelas Paket.

Capaian Pembelajaran Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terdiri dari 5 elemen. Elemen tersebut adalah Al-Qur’an dan Hadits, Fikih, Akidah, Akhlak, dan Sejarah Peradaban Islam.


Regulasi


Maka sistematika penulisan CP PAI SD berdasarkan Tiga fase yang berisi deskripsi capaian Pembelajaran tiap elemen. Berikut rincian deskripsinya.

Fase A Capaian Pembelajaran PAI SD Kelas 1 & 2

CP Pendidikan Agama Islam fase A kelas 1 & 2 berdasarkan 5 elemen sebagai berikut

Al-Qur’an dan Hadits

CP PAI dan Budi Pekerti Elemen Al-Qur’an dan Hadits di Fase A untuk kelas 1 dan 2 adalah

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menekankan kemampuan mengenal huruf hijaiah dan harakatnya, huruf hijaiah bersambung, dan kemampuan membaca surah- surah pendek Al-Qur’an dengan baik.

Akidah

Peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung (asmaulhusna) dan mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya.

Akhlak

Peserta didik terbiasa mempraktikkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dalam ungkapan-ungkapan positif baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua dan guru. Peserta didik juga memahami pentingnya tradisi memberi dalam ajaran agama Islam. Mereka mulai mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga terbiasa percaya diri mengungkapkan pendapat pribadinya dan belajar menghargai pendapat yang berbeda. Peserta didik juga terbiasa melaksanakan tugas kelompok serta memahami pentingnya mengenali kekurangan diri dan kelebihan temannya demi terwujudnya suasana saling mendukung satu sama lain.

Fikih

Peserta didik mampu mengenal rukun Islam dan kalimah syahadatain, menerapkan tata cara bersuci, salat fardu, azan, ikamah, zikir dan berdoa setelah salat.

Sejarah Peradaban Islam

Peserta didik mampu menceritakan secara sederhana kisah beberapa nabi yang wajib diimani.


Artikel Lain

Fase B CP PAI SD Kelas 3 & 4

Capaian Pembelajaran PAI fase B kelas 3 & 4 berdasarkan 5 elemen sebagai berikut

Al-Qur’an dan Hadits

Peserta didik mampu membaca surah-surah pendek atau ayat Al-Qur’an dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Peserta didik mengenal hadis tentang kewajiban salat dan menjaga hubungan baik dengan sesama serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Akidah

Peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa asmaulhusna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah yang wajib diimani.

Akhlak

Pada elemen akhlak, peserta didik menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru, dan menyampaikan ungkapan-ungkapan positif (kalimah ṫayyibah) dalam keseharian. Peserta didik memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Swt. (sunnatullāh). Peserta didik mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas, percaya diri mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan.

Fikih

Pada elemen fikih, peserta didik dapat melaksanakan puasa, salat jumat dan salat sunah dengan baik, memahami konsep balig dan tanggung jawab yang menyertainya (taklīf)

Sejarah Peradaban Islam

Dalam pemahamannya tentang sejarah, peserta didik mampu menceritakan kondisi Arab pra Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad saw. hingga diutus menjadi rasul, berdakwah, hijrah dan membangun Kota Madinah.

Fase C CP PAI SD Kelas 5 & 6

CP PAI dan Budi Pekerti fase C kelas 5 & 6 berdasarkan 5 elemen sebagai berikut

Al-Qur’an dan Hadits

Peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Qur’an tentang keragaman dengan baik dan benar.

Akidah

Peserta didik dapat mengenal Allah melalui asmaulhusna, memahami keniscayaan peritiwa hari akhir, qadāʾ dan qadr.

Akhlak

Peserta didik mengenal dialog antar agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Peserta didik memahami arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup dan memahami pentingnya menjaga kesatuan atas
keberagaman.

Peserta didik juga memahami pentingnya introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Peserta didik memahami pentingnya pendapat yang logis, menerima perbedaan pendapat, dan menemukan titik kesamaan (kalimah sawāʾ) untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan.

Dan Peserta didik memahami peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi untuk menebarkan kasih sayang dan tidak membuat kerusakan di muka bumi.

Fikih

Fikih Pada elemen fikih, peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal dan haram serta mempraktikkan puasa sunnah.

Sejarah Peradaban Islam

Pada elemen sejarah, peserta didik menghayati ibrah dari kisah Nabi Muhammad saw. di masa separuh akhir kerasulannya serta kisah al-khulafā al-rāsyidūn.


Baca:


Artikel Terbaru

Untuk dapatkan artikel terbaru,
Silahkan daftar